عوارض عفونت های چشمی


عوارض عفونت های چشمییک عفونت ساده چشمی ممکن است تنها قسمت های داخلی و خارجی پلک را در گیرنموده و باعث گل مژه شود . وقتی عامل عفونی به غدد اشکی دست اندازی کند ابتلائات التهابی دیگری از قبیل داکریوسیستیت یا کانالیکولیت را بدنبال خواهد داشت که از جمله علائم تقربیا قطعی انها انسداد مجاری اشک و اشکریزش خواهد بود .
عفونت مکن است سبب زخم قرنیه شود که گاه بصورت آ بسه ای روی سطح قرنیه در میاید که اگر بدرستی درمان نشود باعث اختلال دید ناگهانی خواهد شد .
زخم های جدی تر قرنیه ممکن است به بافتهای عمقی تر چشم نفوذ کرده وسبب عفونت های مخاطره امیزی مثل اندوفتالمیت شوند . در سلولیت اربیتال عفونت در بافتهای اطراف چشم ایجاد شده که لازم بطور جدی و سریع تحت درمان قرار گیرد .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است