کنترل نزدیک بینی (بخش دوم)کنترل نزدیک بینی


محققان در مطالعه ای که در سال 2011 منتشر شد، دریافتند که در 70 درصد کودکان نابالغ (11 تا 14 ساله) که لنزهای طراحی شده تجربی را در یک چشم و یک لنز نرمال استاندارد در چشم دیگر استفاده میکنندو یا مورد ارزیابی چشم با لنز تماس متقابل دوگانه قرار گرفته است ، پیشرفت نزدیک بینی 30 درصد یا بیشتر کاهش یافته است .

اگرچه لنزهای تماسی دوگانه برای کنترل نزدیک بینی در ایالات متحده هنوز در دسترس نیستند، اما تحقیقات همچنان در حال انجام میباشد تا اثربخشی لنزها را در جمعیت بیشتری از کودکان ارزیابی نمایند.

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است