تخفیف عمل لیزیک

لیزیک مونو ویژنیکی از انواع دیگر جراحی لیزیک برای درمان پیرچشمی که می تواند نیاز به استفاده از عینک مطالعه را کاهش دهد، لیزیک مونوویژن است. در این روش جراح لیزیک به طور کامل بینایی دوربین یک چشم (معمولا چشم غالب) را تصحیح میکند و چشم غیر غالب که دچار نزدیک بینی خفیفتری است را برای تصحیح نزدیک بینی جراحی مینماید.

از آنجا که مشکلات ناشی از پیرچشمی ، نزدیک بینی میباشد و اشیاء نزدیک به وضوح قابل دیدن نیست، لیزیک مونوویژن در کاهش پیرچشمی و بینایی بدون عینک در فواصل نزدیک موثر است. بنابراین بعد ازجراحی لیزیک مونوویژن ، طی گذشت مدتی چشم غالب قادر به دیدن فواصل دور به صورت واضح و چشم غیر غالب قادر به دیدن اشیاء نزدیک خواهد بود.

انجام این روش از هر نوع لیزیک یا بوسیله لنز شامل برخی خطرها خواهد بود . اگر عملکرد هر دو چشم را مانند یک تیم در نظر بگیریم ، بعد از انجام این روش اگر چشم غیر غالب برای نزدیک بینی تصحیح گردد، بینایی در فواصل دور واضح نخواهد بود.

با این حال، اکثر افرادی که تحت جراحی مونوویژن قرار می گیرند مشکلی در بینایی نداشته و احساس راحتی می کنند ، قابل قبول بودن بینایی در تمام فواصل ، ارزش از دست دادن بینایی جزئی در فواصل دور را خواهد داشت. همچنین اگر بعد از انجام جراحی لیزیک مونوویژن نیاز به وضوح دید در فواصل دور برای فعالیت های خاصی (مانند رانندگی در شب) باشد، استفاده از عینک های خاص و یا لنز ها می تواند فاصله بینایی را در چشم غیر غالب بهینه ساخته و جبران نماید.


به شما پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر، صفحه عمل لازک چشم و عمل لیزیک چشم را هم مطالعه نمایید تا اطلاعات وسیع‌تری از این نوع عمل لیزری چشم داشته باشید.

لطفا سوال خود را در این قسمت بپرسید: