احساس جسم خارجی


احساس جسم خارجیاحساس جسم خارجی در چشم در نظر شما جنبه اورژانس داشته و عملا نیز همینطور است . بسته به اینکه جسم خارجی یک قطعه فلزی کوچک ، چیزی تیز مانند شیشه و یا چیز دیگری باشد ، لازم است توسط چشم پزشک معاینه شوید.
چشم خود را نمالید و سعی نکنید که أن را خارج سازید . چشم خود را ببندید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.
راهکار: واقع بین باشیم . اینطور نیست که هر چیزی که در چشم ما احساس میشود لزوما اورژانس است . همه ما شده کهگاهی موارد احساس چیزی را درچشم خود احساس کرده و لحظه ای بعد چنین احساسی نداریم . اگر فکر میکنید ذره اشغال موجود در محیط وارد چشم شماشده میتوانید با کمی شتستشو سعی در خارج نمودن أن نمایید . اگر میتوانید پلک خود را برگردانید وببینید ایا میتوانید پلیسه را بردارید .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است