شرایط و مراقبتهای پس از عمل لازکپس از عمل لازک چه کارهایی باید انجام دهیم

در این ویدئو به این موضوع می پردازیم که پس از انجام عمل لازک نیاز به چه مراقبت هایی وجود دارد.
کاهش بینایی پس از عمل لازک نگران کننده است؟

تاثیر هزینه عمل لازک بر کیفیت عمل چیست؟

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.